Mijn favorieten

Taxaties & Advies

ALLE EXPERTISE IN HUIS      
Advies, Verkoop, Aankoop, Ver(huur) en Vastgoedbelegging

TAXATIES
Wij maken NWWI & TMI  gevalideerde en niet gevalideerde taxatierapporten voor woningen en bedrijfspanden

Taxatie-link voor het digitaal aanvragen van een taxatie: http://taxatie.meeksvanoijen.nl

Wij zijn aangesloten bij de NVM, het VastgoedCert en bij het NVRT

TOELICHTING
TMI & NWWI TAXATIES - ONAFHANKELIJK - BETROUWBAAR - VALIDE - CONSISTENT
 
Taxatie is een zaak van vertrouwen, integriteit en een van onafhankelijkheid. Maar wat betekent dit eigenlijk?   

TAXATIE
Onafhankelijkheid
Uiteindelijk is niemand voor 100% onafhankelijk. We hebben altijd met anderen te doen en zullen daar bewust of onbewust ook rekening mee houden. Maar de wil hebben om zo onafhankelijk en objectief mogelijk te zijn is onze uitdaging.
Bij personen bedoelen we de onpartijdigheid. Het niet te beïnvloeden zijn.
Wij zijn getraind om ons zo onafhankelijk als menselijkerwijs maar mogelijk is op te stellen en zaken die de schijn van afhankelijkheid bevatten te mijden.
In die zin ziet Meeks van Oijen Taxatie & Advies haar onafhankelijkheid.
Voorts is het begrip onafhankelijkheid in artikel 16 van de Algemene Gedrags- en Beroepsregels nader uitgewerkt.

Artikel 16 Algemene Gedrags- en Beroepsregels
Objectiviteit en onafhankelijkheid Artikel 16 De geregistreerde taxateur laat zich bij zijn afwegingen ten aanzien van de professionele taxatiedienst niet ongepast beïnvloeden waardoor de objectiviteit en onafhankelijkheid van de professionele taxatiedienst in gevaar komt. Objectiviteit en onafhankelijkheid zijn vereist in wezen en in schijn. Daaronder dient in ieder geval te worden verstaan dat:
a. de geregistreerde taxateur een taxatieopdracht alleen mag aanvaarden als hij autonoom, uitsluitend als eigen afweging in vrijheid, zonder ongepaste beïnvloeding of druk, tot een schatting van de waarde kan komen;
b. waarbij die vrijheid niet ontoelaatbaar mag worden ingeperkt vanuit een (eerdere, huidige of aanstaande) betrokkenheid bij het vastgoedobject of bij de opdrachtgever of bij de werkgever;
c. welke ontoelaatbare betrokkenheid niet alleen van de kant van de geregistreerde taxateur maar ook van de kant van collegiale, andersoortige zakelijke en/of persoonlijke relaties van de geregistreerde taxateur kan bestaan;
d. waarbij de geregistreerde taxateur die de professionele taxatiedienst verricht op geen enkele wijze (direct of indirect) betrokken mag zijn bij het te taxeren vastgoedobject voor wat betreft bijvoorbeeld (advisering over) koop, verkoop, bemiddeling, beheer of financiering of enige andere (financiële) dienst, behoudens de volgende twee specifieke uitzonderingen:
- het taxatierapport uitdrukkelijk wordt verschaft ter voorbereiding op, of gedurende (besprekingen in het kader van) gerechtelijke procedures;
- het taxatierapport wordt verschaft in afwachting van een optreden als getuige-deskundige.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van een persoon is, de mate waarin men erop kan vertrouwen dat hij of zij een belofte of toezegging na zal komen.
 
Integriteit
Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda  en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.
 
Valide
De validiteit of geldigheid van een taxatie is  de mate waarin de taxatie meet wat hij zou moeten meten.
 
Consistent
Consistent betekent in de logica, innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig.

Wij pretenderen aan deze eigenschappen te voldoen en voeren dan ook de volgende slogan

UW EIGEN TAXATEUR & ADVISEUR  VOOR VASTGOEDZAKEN STAAT ER VOOR U.

Wij hebben ons gespecialiseerd in:

-Het opstellen van Taxatierapporten voor kantoren- , bedrijfspanden en woningcomplexen;
-Het opstellen van Taxatierapporten voor woningen( al dan niet gecombineerd met bedrijfs- of kantoorruimten);

Deze taxaties zijn van een bijzondere kwaliteit omdat deze worden opgemaakt in de programma's van TMI en NWWI.

Bij soorten taxaties die u nodig kunt hebben kan gedacht worden aan:
* Taxatie van (bouw) bedrijfsgrond, kantoor- en bedrijfsgebouwen en beleggingsvastgoed;
* Woningtaxaties ( al dan niet gecombineerd met bedrijfspanden), woningcomplexen;
* Taxatie van objecten bij bestemmings- en functiewijziging;
* Andere waardebepalingen die betrekking hebben op commercieel vastgoed zoals bijvoorbeeld bij milieu-
   effecten;
* Bij het uit- en intreden van partners kan het van belang zijn de waarde van het vastgoed te bepalen;
* Uw accountant heeft bepaalde waarden nodig voor het opmaken van uw jaarrapportage;
* Voorts kennen we nog taxaties voor het stellen van zekerheden, herbouwwaarden enz. enz..

De TMI en NWWI Taxaties van Meeks van Oijen kunnen gebruikt worden voor uiteenlopende doelen.

Onze Taxatie & Adviesafdeling werkt in hoofdzaak in groot Nijmegen en het Land van Maas en Waal.
Wij hebben op het gebied van Taxaties & Advies en Makelaardij een jarenlange ervaring opgebouwd.

Sinds een aantal jaren geven wij ook bedrijfsadviezen. Privacy en resultaten tellen mee in de markt. Wij onderscheiden ons onder meer door vakkennis en onze creatieve en positieve wijze van vooruit kijken naar de toekomst, zonder het verleden uit het oog te verliezen.

Bandbreedte Taxatiekosten Bedrijfstaxaties
Onze tarieven voor bedrijfstaxaties zijn afhankelijk van de grote en complexiteit van het object en de complexiteit van de taxatie. Wij hanteren vaste tarieven afhankelijk van de complexiteit van het te taxeren object en met een minimum van  €  1.000,- exclusief btw., legeskosten en kosten van het TMI.
Wij zijn TMI Taxateur dat wil zeggen onafhankelijk en professioneel met een onderbouwd taxatierapport.
 
Daarbij kunt u rekenen op minimaal 2 uitgewerkte taxatierapporten. Onze rapporten worden door iedere geldverstrekker of andere belangen-instantie geaccepteerd.

Wij zijn bij het "Vastgoedcert" ingeschreven onder nummer BV02.121.3063. Het V nummer is: V239386198. Bovendien zijn wij aangesloten bij het NRVT register.

Bandbreedte Taxatiekosten Woningen
Afhankelijk van de grote en complexiteit van uw woning hanteren wij een richtprijs van minimaal € 250,-- exclusief btw.,legeskosten en eventuele kosten voor het NWWI. 

U mag hierbij rekenen op twee uitgewerkte taxatierapporten, die door iedere geldverstrekker of belangen-instantie worden geaccepteerd.

Wij zijn aangesloten bij "Vastgoedcert"  onder kamer Wonen RMT en Bedrijven RT en het NRVT onder nummer RT2136967920

ADVIES
Strategie en management advies
Meeks van Oijen adviseert wooncorporaties, gemeenten en beleggers op het gebied van portefeuille- en vastgoedmanagement.
 
Sturen op waarde, risicomanagement en het optimaliseren van investeringsbeslissingen staan bij ons centraal. Bij strategie en management gaat het om belangrijke keuzen op meerdere beleidsniveaus
 
Wat zijn de kernvragen hierbij?

Past de portefeuille bij mijn missie bedrijfsdoelen en hoe kunnen we dat ombuigen?
Wat zijn de investeringsopties voor grond en vastgoedontwikkeling?
Hoe sluit het onderhoudsbeleid optimaal aan op mijn strategisch beleid?
Op welke wijze kan ik mijn vastgoed optimaal exploiteren? 
Meeks van Oijen geeft u ondersteuning op de volgende gebieden:
Aan en verkoopadviezen;
Implementatie van adviezen;
Portefeuillemanagement en vastgoedsturing;
Beleidsplan onderhoud;
Interim-Management.
Mediation
Bij geschillen voortvloeiende uit taxaties, aan en verkopen in de particuliere en bedrijfsmatige sfeer valt steeds vaker de keuze op bemiddeling door een mediator. Wij zijn aangesloten bij ADR mediation. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij mensen zélf , onder begeleiding van een mediator, hun conflict oplossen. De mediator treedt dan op als neutrale bemiddelaar. De ADR mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de onderhandelingen en bewaakt het proces.
Mediatiën is een goedkopere en snellere en wijze van oplossing van geschillen dan het voeren van een procedure.

Arbitrage is het optreden als scheidsrechter indien twee of meer taxateurs er niet uitkomen.

Advieskosten in overleg

ARBITRAGE
Arbitrage heeft als voordeel dat kennis van zaken bij de arbiter aanwezig is en de procedure vaak sneller en tegen relatief geringe kosten tot resultaat leidt, terwijl de uitspraak beter aansluit bij de normen en waarden die in de beroepsgroep of branche gelden. Bovendien is de uitspraak doorgaans definitief en zijn er geen tijdrovende appèl-mogelijkheden, tenzij dat is overeen gekomen.

Advieskosten in overleg.

Taxatie-link voor het digitaal aanvragen van een taxatie: http://taxatie.meeksvanoijen.nl

KWALITEIT & SERVICE

Voor meer informatie gelieve contact met ons op te nemen via:

Meeks van Oijen
VastgoedAdviseur & Taxateur
Jan Meeks  MRE RM RT

Tel:  024-6773238
Fax: 024-7999145
Mobiel: 06-51325206
Email: info@meeksvanoijen.nl
Email privé janmeeks@hotmail.com
Wilhelminalaan 34, 6641KN Beuningen