Mijn favorieten

Arbitrage

ARBITRAGE
Arbitrage is een in de wet geregelde vorm van geschillenbeslechting (art.1020 e.v. wetboek van burgerlijke rechtsvordering) door één of meer arbiters, die met de branche of materie bekend zijn. Als arbitrage is overeengekomen, is de gewone rechter niet bevoegd over het geschil te oordelen en moet het geschil opgelost worden via arbitrage.

De procedure is omgeven met in de wet neergelegde waarborgen, maar degenen die oordelen zijn op verzoek van partijen zelf aangewezen, bij voorkeur uit een kring van deskundigen.

Dat heeft als voordeel dat kennis van zaken bij arbiters aanwezig is en de procedure vaak sneller en tegen relatief geringe kosten tot resultaat leidt, terwijl de uitspraak beter aansluit bij de normen en waarden die in de beroepsgroep of branche gelden. Bovendien is de uitspraak doorgaans definitief en zijn er geen tijdrovende appèl mogelijkheden, tenzij dat is overeen gekomen.

Deze zaken worden veelal als voordeel gezien tegenover de gewone rechtspraak.

Arbitrage mondt uit in een arbitraal vonnis. Een arbitraal vonnis is een rechtens afdwingbare en voor partijen bindende beslissing, die gedeponeerd wordt bij de griffie van de rechtbank in de plaats waar de arbitrage is gewezen. De president van de rechtbank kan de beslissing vervolgens voor executie vatbaar maken, zodat naleving van de uitspraak kan worden afgedwongen. Dat maakt een arbitrale beslissing feitelijk even sterk als een gewoon vonnis van een rechtbank.

KWALITEIT & SERVICE

Voor meer informatie gelieve contact met ons op te nemen via:

Meeks van Oijen
Vastgoed-Expert & Taxateur
Jan Meeks MRE RM RT


Tel:  024-6773238
Fax: 024-7999145
Mobiel: 06-51325206
Email: info@meeksvanoijen.nl
Email privé janmeeks@hotmail.com
Wilhelminalaan 34, 6641KN Beuningen